Blog

2020

Novela zákona o DPH od 1.1.2020

• Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku

Pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona, ktorý sa neodpisuje, jeho obstarávacia cena neprevyšuje 1 700 eur a doba použiteľnosti je viac ako rok, sa určí základ dane ako zostatková cena, ktorá by sa vypočítala ako pri odpisovanom majetku s rovnomerným odpisovaním 4 roky.

• Režim call-off stock

Dochádza k zavedeniu režimu call-off stock, na základe ktorého sa preprava tovaru, ktorý je obchodným majetkom dodávateľa, do iného členského štátu (IČŠ) na účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi – zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru (odberateľovi) pri splnení ustanovených podmienok – nepovažuje, za premiestnenie tovaru do IČŠ podľa § 8 ods. 4 ZDPH.

Pri splnení všetkých podmienok tovar premiestnený do IČŠ bude považovaný za dodaný dodávateľom s oslobodením od dane podľa § 43 ods. 1 ZDPH až v momente, v ktorom k nemu nadobudne právo nakladať ako vlastník určený odberateľ, a to na základe dohody uzavretej s dodávateľom, pričom na premiestnenie tovaru sa nebude prihliadať.

V súvislosti s režimom call-off stock bude dodávateľ povinný podať súhrnný výkaz dvakrát. Prvýkrát v období, v ktorom došlo k preprave tovaru do IČŠ a druhýkrát v období, v ktorom došlo k dodaniu tovaru.

• Zníženie sadzby DPH na 10%

Zníženie sadzby DPH z pôvodných 20 % na nových 10 % v prípade niektorých novín, časopisov a periodík a na vybrané druhy zdravých potravín.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.