Blog

2020

DAŇOVÝ PORIADOK - NOVELA

Daňová exekúcia – zadržanie vodičského preukazu

• Z dôvodu efektívneho výberu daní a riadneho plnenia daňových povinností sa zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu. V prípade výkonu daňovej exekúcie týmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený k splneniu svojej povinnosti, aby mu mohol byť vodičský preukaz vrátený.


Zrušenie povinnosti nahlasovať čísla bankových účtov zo strany daňových subjektov

• Vypúšťa sa povinnosť pre daňové subjekty oznamovať čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, nakoľko tieto informácie poskytujú správcovi dane uvedení poskytovatelia. Toto ustanovenie nadobúda účinnosť od 1.1.2021.


Registrácia právnických osôb z úradnej moci

• S účinnosťou od 1.1.2021 sa mení registračné konanie tak, že daňové subjekty, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, nemusia žiadať o registráciu správcu dane, ale správca dane ich zaregistruje z úradnej moci, a to do 30 dní od zverejnenia v uvedenom registri. Daňový subjekt, ktorý nie je zapísaný v tomto registri, zaregistruje správca dane na základe daňového priznania, podaného po 31.12.2020.

• Správca dane takto zaregistrovaným osobám oznámi v rozhodnutí o registrácii pridelené DIČ aj osobný účet daňovníka.


Zverejňovanie zoznamu daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov

• S účinnosťou od 1.1.2021 bude Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov.

• V zozname sa uvedie daňové identifikačné číslo a
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
b) názov právnickej osoby a jej sídlo,
c) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.