Blog

2020

Úroky z omeškania

Od februára 2013 platí právna úprava úrokov z omeškania týkajúca sa úrokov z omeškania z obchodno-právnych vzťahov. Obchodný zákonník upravuje okrem úrokov z omeškania dohodnutých v zmluve aj výšku úrokov z omeškania, táto nebola dohodnutá.
Dlžník je teda povinný platiť úroky z omeškania. Zákonná výška úrokov z omeškania sa počíta tak, že k základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv. hlavné refinančné operácie) sa pripočíta 8 percentuálnych bodov. Vzhľadom na sadzby ECB je výsledná úroková sadzba platná od 16.3.2016 vo výške 8,00% ročne.
Zároveň omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nároku na úrok z omeškania aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je momentálne ustanovená vládnym nariadením na 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

Príklad
Dodávateľ vystavil faktúru v sume 1 500 Eur so splatnosťou 31.8.2020, ktorú však odberateľ uhradil s omeškaním až 31.10.2020. Dodávateľ má v tomto prípade nárok na úrok z omeškania vo výške 20 Eur plus na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 Eur, Spolu nárok na 60 Eur od dodávateľa.
Poradím Vám ako tento nástroj využiť na zlepšenie platobnej disciplíny odberateľov.
Účtovníctvo a poradenstvo v Bratislave a okolí

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.